แบบฝึกหัดเตรียมสอบ TEDET ป4. (ระดับ3-4)

3.3

4.2

Advertisements

แบบฝึกหัดเตรียมสอบ TEDET ป3. (ระดับ3-4)

3.1

3.2

หลักสูตร Black Hole

หลักสูตรคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลสาหรับเด็กอัจฉริยะและมีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์

บทเรียนและแบบฝึกที่หลากหลายและแปลกใหม่จะช่วยเสริมสร้างและต่อยอดองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ (Creative)และการแก้ปัญหา (Problem Solving)สู่การเป็นอัจฉริยะทางคณิตศาสตร์ ได้อย่างยอดเยี่ยม

หลักสูตร Bright IG

 ช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้อย่างสนุกสนาน พร้อมสอดแทรกเรื่องราวในชีวิตประจำวันที่สอดคล้องกับคณิตศาสตร์และปิดท้ายด้วยกิจกรรมที่ท้าทายเพื่อสร้างองค์ความรู้

 

หลักสูตรคณิตศาสตร์ CMS

ค้นพบอัจฉริยะภาพและความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์
“ปัญหาของการเรียนคณิตศาสตร์คือการฝึกฝนซ้ำๆ อันจะทำลายความสนใจหรือความอยากรู้อยากเห็นของเด็ก เราจึงพยายามให้เด็กมีประสบการณ์และค้นพบหลักการด้วยตนเอง รู้สึกสนุก และมั่นใจในการเรียนคณิตศาสตร์มากขึ้น”
CMS มีเป้าหมายมุ่งสู่การเป็น “ศูนย์รวมของจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์” และก้าวพ้นขอบเขตของตนเอง พลังของจินตนาการมีความยิ่งใหญ่ที่จะสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ จากความคิดสร้างสรรค์

 

หาจำนวนนักเรียนในแถวสุดท้าย?

ในโรงเรียนประถมแห่งหนึ่งมีนักเรียนชั้น ป1-ป6 เป็นจำนวนหลายพันคน เมื่อนำเอาจำนวนเลขของแต่ละหลักมาบวกกันจะได้เท่ากับ 17 เมื่อถึงปลายปีนักเรียนชั้น ป6 ได้จบการศึกษาไปจำนวนหนึ่ง และ เมื่อนำจำนวนเลขของนักเรียนชั้นป. 6 แต่ละหลักมารวมก็ได้ผลลัพธ์เท่ากับ 17 เช่นกัน หากนำจำนวนนักเรียนที่เหลืออยู่มาจัดแถวละ 9 คนในแถวสุดท้ายจะมีนักเรียนอยู่กี่คน?
ไม่มีชื่อ
ตอบ
สิ่งแรกที่ต้องทำคือความเข้าใจโจทย์ แม้ว่าคำถามนี้จะไม่ได้ให้จำนวนของนักเรียนตอนแรกและนักเรียนที่ออกมาให้ แต่จุดสำคัญอยู่ที่ตอนสุดท้ายต้องนำเอาจำนวนนักเรียนที่เหลือมาหารด้วย 9 ซึ่งแถวสุดท้ายคือจำนวนเศษของหารหารด้วย 9
คุณสมบัติพิเศษของการหารเลข 9 คือจำนวนใดๆเมื่อนำผลรวมของเลขแต่ละหลักมารวมกันแล้วหารด้วย 9 ลงตัวจำนวนนั้นก็จะสามารถหาร 9 ได้ลงตัว เช่น 5427 = 5 + 4 + 2 + 7 = 18 และ 18 ÷ 9 = 2 ; 5427 ÷ 9 = 603
เมื่อโจทย์กำหนดให้ผลรวมของนักเรียนทั้งหมดเท่ากับ 17 ก็หมายความว่าหากเราจัดกลุ่มนักเรียนทั้งหมดในตอนแรกออกเป็นกลุ่มละ 9 กลุ่มสุดท้ายจะมีนักเรียนเพียง 8 คน (เมื่อเพิ่ม คนอีก 1 คนผลรวมจะเป็น 18 ซึ่งจะหาร 9 ได้ลงตัว) เช่นเดียวกับจำนวนนักเรียนป. 6 ที่จบไปก็จะเหลือ 8 คนในกลุ่มสุดท้ายเช่นกัน
หากเรานำเอาจำนวนของกลุ่มสุดท้ายมาลบออกจากกันจะได้ 0 พอดีซึ่งหมายความว่าจำนวนนักเรียนที่เหลืออยู่จะสามารถจัดแบ่งกลุ่มละ 9 ได้ลงตัวดังนั้น แถวสุดท้ายจึงมีนักเรียนทั้งหมด 9 คน
ตรวจคำตอบโดยการสมมุติตัวเลข ให้นักเรียนในตอนแรกมีจำนวน 2,546 คน และ มีนักเรียบจบไป  674 คน (จำนวนสามารถเปลื่ยนได้แต่ผลรวมของแต่ละหลักรวมกันต้องได้ 17) เมื่อ 2,546 – 674 = 1,872 ; 1,872 ÷ 9 = 208