แบบฝึกหัดเตรียมสอบ TEDET ป2

คน 4 คน คือ คายอง ยองซู เยซึล และ ซังยอนไปเก็บส้มกัน จากบทสนทนาต่อไปนี้ จงหาว่าทั้ง 4 คนเก็บส้มได้ทั้งหมดกี่ผล
คายอง : ฉัน ยองซู และ เยซึลเก็บส้มได้ทั้งหมด 33 ผล
ยองซู : คายอง และ ฉันเก็บส้มได้ทั้งหมด 26 ผล
เยซึล : ยองซูเก็บส้มได้มากกว่าคายอง 4 ผล
ซังยอน : ผลรวมของจำนวนส้มที่ คายอง เยซึล และ ฉันเก็บได้เป็น 28 ผล

 

ไม่มีชื่อ

 

ตอบ
เราต้องเปลื่ยนบมสนทนามาเป็นประโยคสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ได้ดังนี้
คายอง + ยองซู + เยซึล = 33 (1)
คายอง + ยองซู = 26 (2)
ยองซู – คายอง = 4 (3)
คายอง + เยซึล + ซังยอล = 28 (4)
จากประโยคสัญลักษณ์ที่ (1) และ (2) เราจะทราบได้ว่า เยซึลเก็บส้มได้ 33 – 26 = 7 ผล
เมื่อนำเอาประโยคสัญลักษณ์ที่ (2) และ (3) มาจะสามารถหาได้ว่า ยองซูมีส้มเท่ากับ (26+4) หารด้วย 2 เท่ากับ 15 ผล และ คายองมีส้มเท่ากับ 26 – 15 = 11 ผล
จากประโยคสัญลักษณ์ที่ (4) เมื่อนำเอาจำนวนส้มที่ทราบของคายองและเยซึลใส่ลงไปจะได้ว่า  11 + 7 + ซังยอล = 28 ดังนั้นซังยอลจึงมีส้ม 28 – 11 – 7 = 10 ผล
จำนวนส้มทั้งหมดจึงได้เป็น 11 + 15 + 7 + 10 = 43 ผล