หาค่า A, B, C, D?

A, B, C และ D เป็นตัวเลข 4 ตัวที่มีค่ารวมกันเท่ากับ 90 และ ถ้า A บวก 2, B ลบ 2, C คูณ 2, และ D หาร 2 มีค่าเท่ากันหมด จงหาค่า A, B, C และ D?
TR-002
ตอบ
จากโจทย์ทำให้ทราบได้ว่า A + B + C +D = 90 ; และ A + 2 = B -2 = C x 2 = D / 2
เริ่มต้นด้วยการเปลื่ยนค่าของ B C D ให้อยู่ในรูปของ A ได้ค่าดังนี้
B = A + 4 ; C = (A + 2) / 2 ; D = 2 x (A +2)
ดังนั้น
A + B + C + D = A + (A + 4 ) + [ (A + 2 ) / 2] + [ 2 x (A +2 )] = 90
(A + A + 1/2A + A) + (4 + 1 + 4) = 90
9/2 A = 90 – 9
A = (81 x 2 ) / 9 = 18
และ
ฺB = A + 4 = 18 + 4 = 22
C = ( A+2) / 2 = (18+2) / 2 = 10
D = 2 x (A + 2 ) = 2 x (18+2) = 40
ตรวจคำตอบ
A + B + C + D = 18 + 22 + 10 + 40 = 90

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s