แบบฝึกหัดเตรียมสอบ TEDET ป.3

ปลูกต้นไม้ให้มีระยะห่างเท่ากันจากจุดเริ่มต้นที่ด้านหนึ่งของถนน A และ ถนน B จนสุดปลายถนน โดยปลูกที่ถนน A 36 ต้น และปลูกที่ถนน B 43 ต้น ถ้าผลต่างของความยาวถนนทั้งสองสายเท่ากับ 70 เมตร จงหาความยาวของถนน A เท่ากับกี่เมตร?

tree

ตอบ
ความต่างของจำนวนต้นไม้ของถนน A และ B เท่ากับ 43 – 36 = 7 ต้น และความต่างของถนนเท่ากับ 70 เมตร ดังนั้นระยะห่างของต้นไม้กับต้นไม้เท่ากับ 70 หาร 7 = 10 เมตร
ดังนั้นความยาวของถนน A เท่ากับ ระยะห่างของต้นไม้กับต้นไม้ x จำนวนช่องว่างระหว่างต้นไม้ = 10 x (36-1) = 350 เมตร
( หมายเหตุ เนื่องจากปลูกต้นไม้ที่หัวและท้าย จำนวนของช่องว่างระหว่างต้นไม้จะเท่ากับจำนวนของต้นไม้ – 1)

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s