4 ขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหาของ Polya

George Ploya, นักคณิตศาสตร์ชาวฮังการี ได้เขียนถึงวิธีการในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ไว้ 4 ขั้นตอน
ขั้นที่ 1 เข้าใจโจทย์ปัญหา ( Understand the problem)
 • อ่านโจทย์ให้ละเอียด ( Read the problem carefully)
 • เขียนข้อมูลทุกอย่างที่โจทย์ให้มา ( Write down the information given in the problem)
 • เขียนว่าโจทย์ต้องการให้หาอะไร ( Write what is being asked to solve or find)
ขั้นที่ 2 สร้างแผนหรือวิธีการในการแก้ปัญหา ( Devise a Plan)
 • เลือกวิธีการให้เหมาะสมในการแก้ปัญหา ( Find a strategy to solve the problem)
  • มองหาความสัมพันธ์ ( Look for a pattern)
  • คิดแบบย้อนกลับ ( Work backwards)
  • ใช้การวาดรูป หรือ แผนผัง ( Draw a diagram or use a model)
  • สร้างตาราง หรือ แทนค่าในสูตร์ ( Make a table or use a formula)
  • แทนค่าตัวเลขและทำการทดสอบ ( Guess and Check)
ขั้นที่ 3 ลงมือทำตามแผนหรือวิธีการที่วางไว้ ( Carry Out the Plan)
 • ลงมือแก้โจทย์ตามวิธีการที่เลือกไว้ ( Try to solve the problem using the strategy chosen)
  • มีข้อมูลเพียงพอหรือไม่ในการแก้โจทย์ปัญหา (Is all the given information used to solve the problem?)
  • สามารถหารูปแบบหรือความสัมพันธ์ได้หรือไม่ (Is there a pattern that can be identified?)
ขั้นที่ 4 ตรวจคำตอบ (Look Back)
 • ตรวจสอบว่ามีความผิดพลาดในวิธีการแก้โจทย์และการคำนวณหรือไม่ (Check for any mistake or error in the process of solving the problem)
 • ตรวจสอบว่าคำตอบถูกต้องหรือไม่ (Check to see if the solution is correct)
 • ค้นหาวิธีการอื่นๆที่ดีกว่าวิธีที่ใช้อยู่ (Think about whether there is a better strategy to solve the problem)

  C2735E77-020D-40D7-A3E4-B7D5C35FDB01

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s