ลำดับความสัมพันธ์

คำถามจากโจทย์ TEDET ชั้นป2 ปี2558
พิจารณาจำนวนที่เรี่ยงตามความสัมพันธ์ดังต่อไปนี้
5 , 6 , 14 ,  29 , 51 , ? , 116
จำนวนที่เป็น ? คือจำนวนใด
จำนวนที่เรียงตามความสัมพันธ์คือจำนวนที่มีการเกิดซ้ำ การเพิ่มขึ้นหรือลดลงโดยมีกฏที่แน่นอน เช่น 2,4,6,8,10 คือชุดความสัมพันธ์ที่มีการเพิ่มขึ้นครั้งละ 2 เมื่อดูจากโจทย์ที่ให้จะเห็นว่ามีการเพิ่มขึ้นดังนี้ 1 (5 ไป 6), 8 (6 ไป 14), 15 (14 ไป 29), 22 (29 ไป 51) ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีการเพิ่มขึ้นที่ไม่แน่นอน และไม่ทราบว่าครั้งต่อไปควรเป็นเท่าไร แต่หากเราได้สังเกตุการเพิ่มขึ้นของจำนวนที่เพิ่มขึ้นคือ  1 , 8,15 , 22 แล้วจะเห็นได้ว่ามีการเพิ่มขึ้นครั้งละ 7 ( 1+7 = 8 ; 8 + 7 = 15; 15+7 =22) ดังนั้นการเพิ่มครั้งต่อไปจึงเป็น 22 + 7 = 29
คำตอบจึงเป็น ?= 51 + 29 = 80 ; ลองตรวจสอบคำตอบ 29+7 = 36 เมื่อนำเอา 80 + 36 = 116 ดังนั้นจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้อง

_476

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s