การแก้โจทย์คณิตศาสตร์ตอนที่ 2

การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์เป็นกระบวนการ หรือวิธีการในการหาคำตอบของโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ซึ่งต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจในมโนมติ หลักเกณฑ์ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ประสบการณ์ และทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนเข้ามาช่วย แต่นักเรียนส่วนใหญ่ก็ยังไม่สามารถแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ได้ซึ่งสาเหตุที่นักเรียนไม่สามารถแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ได้ซึ่งได้จากสาเหตุต่อไปนี้
   1.  ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ การบวก ลบ คูณ หารไม่ดี
   2.  ความสามารถในการอ่านไม่ดี
   3.  ความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาไม่ดี
   4.  ทักษะการคิดคำนวณไม่ดี
30161v1
นอกจากนี้นักเรียนยังไม่มีโอกาสได้พัฒนาทักษะทางการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์เนื่องจากหลักสูตรที่สอนไม่ได้เน้นไปทางการแก้โจทย์ปัญหา
ตัวอย่างโจทย์ปัญหาของ Kingmath สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
  1. จำนวนหนึ่งต้องบวกกับ 5 แล้วนำมาลบกับ 8 แต่ทำผิดลบออกด้วย 5 แล้วบอกด้วย 8 ได้ผลลัพธ์เป็น 17 ถ้าคำนวนถูกวิธีจะได้ผลลัพธ์เท่าไร? 
     2.  17 – 8 + 5 – 8 + 5 = ?
หากนำโจทย์ทั้ง 2 ข้อไปให้เด็กนักเรียนลองแก้โจทย์ ข้อ 1 อาจมีนักเรียนไม่ถึงครึ่งที่สามารถแก้โจทย์คำถามข้อนี้ได้ แต่สำหรับข้อ 2 คาดว่านักเรียนทุกคนจะสามารถทำได้อย่างง่ายดาย
( คำตอบของข้อ 2 คือ 11 ; ส่วนของข้อ 1 สามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์แบบเดียวกับข้อ 2 จึงได้คำตอบเดียวกัน)
จึงเห็นได้ว่าแม้วิธีบวกลบและตัวเลขจะเหมือนกัน วิธีทำเดียวกัน คำตอบก็เป็นคำตอบเดียวกันแต่ เมื่อเขียนเป็นโจทย์คำถามนักเรียนจะรู้สึกว่ายากกว่าเพราะขาดทักษะในการวิเคราะห์แก้ไขปัญหา และไม่สามารถแปลงโจทย์คำถามออกมาเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s