ทักษะการแยกแยะ (คณิตศาสตร์)

“ทักษะการแยกแยะ” การหาสิ่งที่ต่างจากพวก จะช่วยสร้างความสามารถในการมองสิ่งต่างๆด้วยมุมมองที่หลากหลายได้ ซึ่งคำตอบที่ถูกต้องอาจไม่ได้มีเพียงหนึ่งเดียว แต่ขึ้นอยู่กับมุมมองในการตั้งคำถามของเรา และวิธีคิดที่แตกต่างกันก็มีความสำคัญในสถานการณ์ที่แตกต่างกันไปด้วย การแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นก็เช่นกัน สิ่งที่สำคัญอันดับแรกก็คือ “ทักษะการแยกแยะ”

TR-033

นักคณิตศาสตร์ชาวเยอร์มัน ชื่อ เฟลิกซ์ ไคลน์ ได้กล่าวไว้ว่า “คณิตศาสตร์ตัดสินกันที่วิธีการดัดแปลงรูปร่างภายใต้เงื่อนไขเดิม” ยกตัวอย่างเช่น การคำนวณพื้นที่ของรูปที่ซับซ้อน เราควรจะดัดแปลงรูปเสียใหม่ให้ดูง่ายขึ้น ภายใต้เงือนไขว่าพื้นที่ยังเท่าเดิม เราก็จะสามารถแก้ปัญหาได้อย่างง่ายดาย สรุปคือเมื่อจะวิเคราะห์เรื่องราวใดก็ตาม ก็ต้องตัดสินให้ได้ว่า “แก่น” ของเรื่องนี้อยู่ที่ใด แล้วจึงดัดแปลงปัญหานั้น โดยให้แก่นของเรื่องยังอยู่เหมือนเดิม การเปลื่ยนหรือการดัดแปลงปัญหาใหง่ายขึ้น คือ ทักษะสำคัญทางคณิตศาสตร์

Continue reading

Advertisements

ทำไมต้องเรียนคณิตศาสตร์

มักมีคำถามเกิดขึ้นเสมอว่า “ทำไมเราต้องเรียนคณิตศาสตร์ด้วยล่ะ”
TR-002
เราเรียนคณิตศาสตร์เพราะมันสามารถเชื่อมโยงไปสู่สิ่งต่างๆใกล้ๆตัวที่เราพบเห็นในชีวิตประจำวัน แนวคิดและวิธีคิดแบบคณิตศาสตร์นั้นไว้อย่างมากมายในโลกใบนี้ เมื่อได้ลองแก้โจทย์ที่เหมือนกับปัญหาเชาว์ไปเรื่อยๆเท่ากับได้ฝึก “วิธีคิดแบบคณิตศาสตร์” และยังช่วยเสริมสร้างความสามารถในการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาได้ในเวลาเดียวกัน
ตัวอย่างเช่น เมื่อเราต้องวิเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อนในสังคมปัจจุบัน เช่นปัญหาสิ่งแวดล้อม เพื่อหาวิธีแก้ไขนั้น หากเรามองปัญหาที่ซับซ้อนอยู่เช่นนั้น ก็คงจะหาทางออกไม่พบเป็นแน่ เช่นนี้ เราจะต้องวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆที่ประกอบกันอยุ่ให้แยกย่อยลงไป โดยใช้ทักษะการแยกแยะเพื่อทำให้รู้ต้นต่อของปัญหานั้นได้ “ทักษะการเชื่อมโยง”ก็ดี “ทักษะการแยกแยะ” ก็ดีล้วนแต่เป็นทักษะหลักที่สำคัญใน “วิธีคิดแบบคณิตศาสตร์” ทั้งสิ้นแล้ว “ความสามรถเชิงคณิตศาสตร์” ที่สำคัญที่สุดคืออะไร? ความสามารถทางการคำนวณ เช่น ท่องสูตรคูณ การบวก ลบ คูณ หาร การคิดเงิน คำนวณเงินทอนในชีวิตประจำวันเป็นสิ่งสำคัญก็จริง แต่ก็เป็นทักษะพื้นฐานที่เด็กๆทุกคนได้รับการฝึกฝนมาในโรงเรียนอยู่แล้ว ซึ่งเราสมควรฝึกทักษะอื่นๆได้แก่ “ทักษะการตัดสิ่งไม่สำคัญทิ้ง” “ทักษะการย่อยส่วน” “ทักษะการคาดเดา” “ทักษะการประมาณ” “ทักษะการจัดเรียงรูป” “ทักษะการอุปมา” “ทักษะการแยกแยะ” และ “ทักษะการเชื่อมโยง” เพื่อสร้างสมองที่คิดแบบคณิตศาสตร์ และแก้ไขปัญหาที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แหล่งที่มาของเนี้อหา : หนังสือ “คณิตคิดง่าย พลิกโจทย์หินให้เป็นโจทย์หมู”

หนังสือเรียน King Math (พื้นฐาน)

หนังสือเรียนพื้นฐาน
  • Newton (นิวตัน) เนื้อหามาตรฐาน
  • Gauss (เกาส์) เนื้อหาเจาะลึก
  • Eucild (ยูคลิด) เนื้อหาระดับสูง
ระดับ 1 Newton ( นิวตัน ) เนื้อหามาตรฐาน
 n
     เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นสร้างพื้นฐานกระบวนการคิดวิเคราะห์ให้นักเรียนสามารถแก้โจทย์ปัญหาได้ โดยครูผู้สอนเน้นการสอนทฤษฎีและหลักการทางคณิตศาสตร์ แล้วให้นักเรียนฝึกทำโจทย์ไปพร้อมกัน เพื่อให้นักเรียนรู้จักนำทฤษฎีไปใช้ในการแก้โจทย์ได้ด้วยตนเอง นักเรียนจะมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและถ่องแท้ พร้อมๆ กับเกิดความรู้สึกสนุกสนานและเกิดความรักในวิชาคณิตศาสตร์ หนังสือเรียนนิวตันมีทั้งหมด 6 เล่มต่อระดับชั้น ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ในหนังสือ 1 เล่มมี 3 บทใช้เวลาในการเรียนไม่เกิน 12 ชั่วโมงต่อเล่ม
nt Continue reading

ห้องเรียน King Math

เพราะผู้เรียนมีความสามารถทางคณิตศาสตร์ต่างกัน จึงต้องประเมินความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ (Placement Test) เพื่อจัดห้องเรียนและแบบเรียนให้เหมาะสมตามระดับความสามารถ
จัดห้องเรียนและแบบเรียนให้เหมาะสมกับระดับความรู้
โปรแกรมคณิตศาสตร์คิงแมทส์จัดระดับห้องเรียนเป็นลำดับขั้นมีความยากง่ายต่างกัน การแบ่งห้องเรียนจะแบ่งเป็นกลุ่มตามระดับความสามารถทางการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของผู้เรียนผ่านการทดสอบ โดยทดสอบผู้เรียนตั้งแต่ระดับเบื้องต้นไปจนถึงระดับสูงตามมาตรฐานการเรียนรู้ เพื่อเทียบระดับในการจัดหนังสือเรียนหลักและห้องเรียนให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียน โดยใน 1 ห้องเรียน จะรวมกลุ่มผู้เรียนที่มีระดับความสามารถใกล้เคียงกัน เพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยจำนวนผู้เรียนจะไม่เกิน 10 คนต่อห้อง 
Continue reading

หลักสูตร King Math

a
หลักสูตร KingMath เป็นหลักสูตรคณิตศาสตร์เน้นด้านการแก้ปัญหา (Problem Solving) ที่ได้รับความนิยมและเชื่อถือเป็นอันดับ 1 จากประเทศเกาหลีใต้ โดย Mr. Park Myung Jun ครูสอนคณิตศาสตร์ระดับประถมผู้มีประสบการณ์การสอนนานกว่า 20 ปีเป็นผู้คิดค้นและพัฒนายุทธวิธีแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์รวม 38 ยุทธวิธีขึ้นมาเพื่อ ทำให้การแก้ปัญหาโจทย์ยากๆ กลายเป็นเรื่องง่ายสนุกและมีประสิทธิภาพ
เนื้อหาของหลักสูตร KingMath มีความสอดคล้องกับเนื้อหาของกระทรวงศึกษาไทย จึงช่วยให้นักเรียนมีผลการเรียนดีขึ้น โดยระบบการประเมินผลของ KingMath ที่สามารถวิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็งของนักเรียนออกมาเป็น 10 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย

Continue reading

ประวัติ King Math

คิงแมทส์คือหลักสูตรที่เน้นการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่ประสบความสำเร็จในประเทศเกาหลีใต้มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน และได้รับความเชื่อถือสูงจากผู้ปกครอง โดยผลการวิจัยจากสถาบัน PISA(Program for International Student Assessment) และ TIMSS (Trend in International Mathematic Science Study) จัดอันดับความสามาถด้านการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของประเทศเกาหลีว่าเป็นอันดับ 1 ของโลก
image002รางวัล
Continue reading

PlayFACTO ชุดรูปทรงเลขาคณิต (Solid Figures)

ลูกบาศก์สามมิติ (cube tower)
เสริมสร้างความเข้าใจพื้นที่ด้วยกิจกรรมต่อบล็อกไม้แสนสนุกการมองเห็นจากด้านบน ด้านหน้าและด้านข้าง เพิ่มพูนการเข้าใจด้วยการมองรูปสามมิติ และการสร้างรูปโดยใช้ลูกบาศก์โซมา ซึ่งเป็นที่นิยมในหลายประเทศ

09

รูปทรงที่เข้าใจง่าย ( Geometric Solids)
พัฒนาการใช้เหตุผล ความเข้าใจเรื่องพื้นที่ ความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการ ผ่านการต่อชิ้นส่วนรูปสามมิติหลากหลายรูปแบบ เรียนรู้เรื่องเศษส่วน การเชื่อมโยงและเปรียบเทียบความแตกต่างของรูปทรงสามมิติ เช่น ทรงกลม ลูกบาศก์ ทรงสีเหลียมมุมฉาก ทรงกรวย ทรงกระบอก ปริซึมฐานหกเหลี่ยม ปริซึมฐานสามเหลี่ยม และพีระมิดฐานสี่เหลื่ยม

10