ทักษะการแยกแยะ (คณิตศาสตร์)

“ทักษะการแยกแยะ” การหาสิ่งที่ต่างจากพวก จะช่วยสร้างความสามารถในการมองสิ่งต่างๆด้วยมุมมองที่หลากหลายได้ ซึ่งคำตอบที่ถูกต้องอาจไม่ได้มีเพียงหนึ่งเดียว แต่ขึ้นอยู่กับมุมมองในการตั้งคำถามของเรา และวิธีคิดที่แตกต่างกันก็มีความสำคัญในสถานการณ์ที่แตกต่างกันไปด้วย การแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นก็เช่นกัน สิ่งที่สำคัญอันดับแรกก็คือ “ทักษะการแยกแยะ”

TR-033

นักคณิตศาสตร์ชาวเยอร์มัน ชื่อ เฟลิกซ์ ไคลน์ ได้กล่าวไว้ว่า “คณิตศาสตร์ตัดสินกันที่วิธีการดัดแปลงรูปร่างภายใต้เงื่อนไขเดิม” ยกตัวอย่างเช่น การคำนวณพื้นที่ของรูปที่ซับซ้อน เราควรจะดัดแปลงรูปเสียใหม่ให้ดูง่ายขึ้น ภายใต้เงือนไขว่าพื้นที่ยังเท่าเดิม เราก็จะสามารถแก้ปัญหาได้อย่างง่ายดาย สรุปคือเมื่อจะวิเคราะห์เรื่องราวใดก็ตาม ก็ต้องตัดสินให้ได้ว่า “แก่น” ของเรื่องนี้อยู่ที่ใด แล้วจึงดัดแปลงปัญหานั้น โดยให้แก่นของเรื่องยังอยู่เหมือนเดิม การเปลื่ยนหรือการดัดแปลงปัญหาใหง่ายขึ้น คือ ทักษะสำคัญทางคณิตศาสตร์

เมื่อพบกับปัญหาที่ซับซ้อน สิ่งแรกที่ต้องทำคือเขียนบรรดาปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับปัญหาออกมา จากนั้นแยกแยะออกเป็นกลุ่ม โดยแบ่งเป็นปัจจัยที่เหมือนกัน คล้ายกันบางส่วน และที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง เพื่อหาความสัมพันธ์ของปัจจัยแต่ล่ะกลุ่มแล้วพิจรณาว่าจะมุ่งประเด็นไปที่ปัจจัยใดที่จะช่วยให้แก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อกำหนดขั้นตอนการแก้ไขปัญหา
ไม่ว่าจะใช้วิธีการวิเคราะห์ที่ซับซ้อนเพียงใดก็ตาม ขั้นตอนการเข้าสู่ปัญหาในขั้นแรกก็คือการใช้สามัญสำนึกในการจัดการ “แยกแยะ” ประเด็นหรือลักษณะปัญหาที่มีอยู่ก่อนเสมอว่าสิ่งใดบ้างที่เป็นพวกเดียวกัน สิ่งใดที่ต่างจากพวก

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s