ห้องเรียน King Math

เพราะผู้เรียนมีความสามารถทางคณิตศาสตร์ต่างกัน จึงต้องประเมินความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ (Placement Test) เพื่อจัดห้องเรียนและแบบเรียนให้เหมาะสมตามระดับความสามารถ
จัดห้องเรียนและแบบเรียนให้เหมาะสมกับระดับความรู้
โปรแกรมคณิตศาสตร์คิงแมทส์จัดระดับห้องเรียนเป็นลำดับขั้นมีความยากง่ายต่างกัน การแบ่งห้องเรียนจะแบ่งเป็นกลุ่มตามระดับความสามารถทางการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของผู้เรียนผ่านการทดสอบ โดยทดสอบผู้เรียนตั้งแต่ระดับเบื้องต้นไปจนถึงระดับสูงตามมาตรฐานการเรียนรู้ เพื่อเทียบระดับในการจัดหนังสือเรียนหลักและห้องเรียนให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียน โดยใน 1 ห้องเรียน จะรวมกลุ่มผู้เรียนที่มีระดับความสามารถใกล้เคียงกัน เพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยจำนวนผู้เรียนจะไม่เกิน 10 คนต่อห้อง 

เรียนทฤษฎีการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ในวิชาคณิตศาสตร์ การเรียนรู้ทฤษฎีให้เข้าใจที่มาอย่างถ่องแท้มีความสำคัญมาก ในการเรียนการสอนในห้องเรียนคิงแมทส์จะมีคุณครูเป็นผู้สอนทฤษฎี เทคนิคและยุทธวิธีต่าง ๆ ขึ้นกระดานให้ผู้เรียนเข้าใจอย่างถ่องแท้เพื่อนำไปฝึกแก้โจทย์
d
ddd

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s