หนังสือเรียน King Math (พื้นฐาน)

หนังสือเรียนพื้นฐาน
  • Newton (นิวตัน) เนื้อหามาตรฐาน
  • Gauss (เกาส์) เนื้อหาเจาะลึก
  • Eucild (ยูคลิด) เนื้อหาระดับสูง
ระดับ 1 Newton ( นิวตัน ) เนื้อหามาตรฐาน
 n
     เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นสร้างพื้นฐานกระบวนการคิดวิเคราะห์ให้นักเรียนสามารถแก้โจทย์ปัญหาได้ โดยครูผู้สอนเน้นการสอนทฤษฎีและหลักการทางคณิตศาสตร์ แล้วให้นักเรียนฝึกทำโจทย์ไปพร้อมกัน เพื่อให้นักเรียนรู้จักนำทฤษฎีไปใช้ในการแก้โจทย์ได้ด้วยตนเอง นักเรียนจะมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและถ่องแท้ พร้อมๆ กับเกิดความรู้สึกสนุกสนานและเกิดความรักในวิชาคณิตศาสตร์ หนังสือเรียนนิวตันมีทั้งหมด 6 เล่มต่อระดับชั้น ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ในหนังสือ 1 เล่มมี 3 บทใช้เวลาในการเรียนไม่เกิน 12 ชั่วโมงต่อเล่ม
nt
ระดับ 2 Gauss (เกาส์) เนื้อหาเจาะลึก(ยากขึ้น 1 ระดับจากระดับนิวตัน )
G
     เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นสร้างกระบวนการคิดวิเคราะห์ให้นักเรียนสามารถแก้โจทย์ปัญหาได้ โดยครูสอนทฤษฎีและเน้นย้ำหลักการทางคณิตศาสตร์ที่สำคัญ แล้วให้นักเรียนฝึกทำโจทย์ไปพร้อมกัน เพื่อให้นักเรียนนำทฤษฎีไปใช้ในการแก้โจทย์ได้ด้วยตนเอง นักเรียนจะได้ฝึกเนื้อหาที่เจาะลึกโดยโจทย์ยากขึ้น 1 ระดับจากระดับนิวตัน ส่งผลให้นักเรียนเข้าใจอย่างลึกซึ้งและถ่องแท้ พร้อมๆ กับเกิดความเชี่ยวชาญในการแก้โจทย์เห็นประโยชน์และเกิดความรักในวิชาคณิตศาสตร์ หนังสือเรียนเกาส์มีทั้งหมด 6 เล่มต่อระดับชั้น ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 ในหนังสือ 1 เล่มมี 3 บท ใช้เวลาในการเรียนไม่เกิน 12 ชั่วโมงต่อเล่ม
g1
ระดับ 3 Euclid (ยูคลิด) เนื้อหาระดับสงู (เนื้อหายากขึ้น 2 ระดับจากระดับนิวตัน)
E
     เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้นักเรียนนำทฤษฎีไปประยุกต์ใช้กับเนื้อหาเจาะลึกนักเรียนจะได้ฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์ในเนื้อหาระดับสูงซึ่งยากขึ้น 1 ระดับจากระดับเกาส์ โดยครูผู้สอนจะสรุปทฤษฎีและหลักการทางคณิตศาสตร์ที่สำคัญ แล้วให้นักเรียนฝึกทำโจทย์เพื่อให้นักเรียนรู้จักนำทฤษฎีไปใช้ในการแก้โจทย์ได้ด้วยตนเอง ซึ่งโจทย์จะมีความหลากหลายและท้าทายมากยิ่งขึ้น นักเรียนจะมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและถ่องแท้ พร้อมๆ กับเกิดความเชี่ยวชาญในการแก้โจทย์ในหลายรูปแบบเห็นประโยชน์และเกิดความรักในวิชาคณิตศาสตร์
หนังสือเรียนยูคลิดมีทั้งหมด 6 เล่มต่อระดับชั้น ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ในหนังสือ 1 เล่มมี 3 บท ใช้เวลาในการเรียนไม่เกิน 12 ชั่วโมงต่อเล่ม
g

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s