PlayFACTO ชุดตัวต่อ (Plan Figure)

ตัวต่อปริศนา (Puzzles)
ช่วยในการเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างรูปแบบตามเงื่อนไขที่กำหนดและคิดกลยุทธ์ในการวางชิ้นส่วนต่างๆเสริมสร้างวิเคราะห์การวางแผน การใช้เหตุผล รวมถึงความเข้าใจลักษณะเฉพาะของรูปทรงเลขาคณิต นอกจากนี้ ยังช่วยส่งเสริมจินตนาการผ่านการสร้างผลงานได้ไม่รู้จบด้วยรูปทรงเลขาคณิตต่างๆที่มีขนาดหลากหลาย

07

โมเสคมหัศจรรย์ (Mosanic Block)
ช่วยในการเรียนรู้สร้างรูปด้วยวิธีการที่หลากหลายตามจินตนาการ การคิดกลยุทธ์ในการวางชิ้นส่วนรูปเลขาคณิตจากชุดตัวต่อหกเหลื่ยม ชุดตัวต่อ Hexiamond ชุดตัวต่อ Tetrahex และชุดตัวต่อ terabolo เสริมสร้างทักษะการวางแผน การใช้เหตุผลและสังเกตุรูปสองมิติจากมุมมองต่างๆ
08

ชุดตัวต่อ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s