เกมเสริมสร้างทักษะทางคณิตศาสตร์ (play facto)

“Study with Fun and Understand with Accuracy”
PlayFACTO คือสื่ออุปกรณ์ที่ใช้ในห้องปฎิบัติการทางคณิตศาสตร์ ที่ช่วยสร้างอัจฉริยภาพและความคิดสร้างสรรค์ให้แก่ผู้เรียนโดยเชื่อมโยงคณิตศาสตร์เข้ากับรูปธรรม ส่งเสริมให้นักเรียนมีทัศนะคติที่ดีรักในวิชาคณิตศาสตร์และสร้างบรรยากาศการเรียนรู้คณิตศาสตร์ให้สนุกสนานผ่านกิจกรรมแบบลงมือปฎิบัติ เพื่อช่วยให้นักเรียนเข้าใจทฤษฏีและแนวคิดทางคณิตศาสตร์ได้อย่างง่ายดายและเพิ่มประสิทธ์ภาพการเรียนรู้ มีการฝึกทักษะเป็นลำดับขั้นจากง่ายไปยากอย่างเป็นระบบนักเรียนรู้จักฝึกตั้งคำถาม หาวิถีการ หาคำตอบ และกระบวนการตรวจสอบจากกิจกรรม เสริมทักษะการแก้ปัญหา (problem sloving) และคิดสร้างสรรค์ (creative thinking) ได้ครบทุกแง่มุมแบบ360องศา
PlayFACTO ได้รับการรับรองคุณภาพทางวิชาการจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท) ซึ่งเป็นสถาบันที่ช่วยขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมการศึกษาให้นักเรียนไทยมีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี รวมถึงส่งเสริม วิจัยพัฒนาและปรับปรุง แบบสื่อการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี PlayFACTO คัดสรรวัสถุที่ดีที่สุดมาผลิตอุปกรณ์แต่ละชิ้น ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ ปลอดภัยและได้รับรองมาตรฐานการผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ปัจจุบัน PlayFacto ได้รับการยอมรับแล้วว่าเป็นสื่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ จากการเลือกใช้ในต่างประเทศเช่น ญี่ปุ่น เกาหลี จีน สหรัฐอเมริกา และ สิงคโปร์
รายละเอียด PlayFACTO
ชุดที่ 1 จำนวนและการนำเดินการ (Number and operations)
ชุดที่ 2 ตัวต่อ (Plane figures)
ชุดที่ 3 รูปทรงเรขาคณิต ( Soild Figures)
ชุดที่ 4 รูปแบบ การแบ่ง การวัด (Patterns, Classification, Measurement)

all

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s